0 0
Tento online obchod používá cookies, k nekterým užitecným funkcím. Temi napríklad jsou informace o relaci nebo jazykové nastavení uloženy na vašem pocítaci. Bez použití cookies jsou možnosti internetového obchode omezené. OK

Všeobecné obchodní podmínky

Prodejní, dodací a platební podmínkyI. Obecné

Dodávky a služby firmy BRINKO probíhají výhradně podle následujících
Všeobecných obchodních podmínek.
Odlišné všeobecné obchodní podmínky zákazníků jsou tímto výslovně odvolány. Zavazují nás pouze tehdy, pokud jsme je písemně akceptovali. Udělením zakázky nebo přijetím námi dodaného zboží potvrzuje zákazník mlčky svůj souhlas s našimi podmínkami.


II.

Naše nabídky jsou, pokud nejsou vázány termínem, vždy nezávazné; pro rozsah dodávky jsou směrodatné naše písemná potvrzení objednávky a dodací listy.
Objednávky a zakázky jsou akceptovány, pokud má zákazník k dispozici potvrzení objednávky nebo proběhla dodávka. Vedlejší dohody a změny jsou závazné teprve po písemném potvrzení. Vyhrazujeme si konstrukční a váhové změny dodaného zboží, pokud s tím není spojena nějaká nevýhoda pro zákazníka. Zřejmé omyly, chyby tisku, výpočtu, psaní nebo kalkulace nejsou pro nás závazné a nezakládají nárok na plnění nebo náhradu škody. Odchylky předmětu dodání od nabídek, vzorů, výkresů, zkušebních a předchozích dodávek jsou přípustné, pokud odpovídají právě platným normám DIN nebo jiným k věci se vztahujícím technickým normám a pokud tím nedojde pro zákazníka k nějaké nevýhodě.


III. Ceny a platba

Ceny platí z našeho závodu a zahrnují balení a naložení, avšak ne transport.
Dodávky od hodnoty zboží € 300,00 netto se uskutečňují volně ze závodu.
Pro dodávky do hodnoty zboží € 300,00 netto se připočítávají náklady na dopravu po Německu € 10,00, do Rakouska € 17,85.
Při dodávkách do jiných zemí EU, resp. třetích zemí připočítáváme příslušné náklady na dopravu.
K dodávkám pod € 50,00 netto se dodatečně připočítává přirážka za minimální hodnotu € 10,00.
Ceny zboží neobsahují DPH platné v den expedice.
Náklady na dopravu jsou uvedeny včetně DPH.
Pokud se změní podklady kalkulace, vyhrazujeme si oproti našemu ceníku nebo nabídce přizpůsobení cen zboží nebo služeb, které mají být dodány nebo poskytnuty 4 měsíce po uzavření smlouvy.
Naše platební podmínky jsou následující:
Platba do 8 dnů se skontem 2%, do 30 dnů bez slevy.
Při překročení termínu obnáší úrok z prodlení za právní úkony, na kterých se odběratel nepodílí, 8 procentních bodů nad základní úrokovou sazbu. Uplatnění vyšší škody z prodlení si podle § 288 odst. 4 BGB vyhrazujeme. Pokud přichází v úvahu částečné dodávky, opravňuje nás překročení lhůty platby po překročení námi stanoveného přiměřeného náhradního termínu k odstoupení od smlouvy.
Pokud jsme podle předpisů pro obaly povinni odebrat zpět použitý obal, nese objednavatel náklady na zpětný transport použitého obalu. Likvidaci provádět v souladu se zákonnými předpisy. Smlouvy na likvidaci jsou uzavřeny s Interseroh Isd Köln, číslo smlouvy 83212 a Ara, Wien číslo smlouvy F 90207.
Kompenzace jakýchkoliv vzájemných nároků je přípustná pouze u nesporných nebo právoplatně stanovených vzájemných nároků. Zadržení plateb je vyloučeno, pokud jsme za nějakou vadnou službu již obdrželi část poplatku, který odpovídá hodnotě naší služby.


IV. Dodací lhůta

Ze skladové zásoby se dodání uskuteční v krátké době. Pevné dodací lhůty jsou směrodatné pouze tehdy, pokud jsme je písemně potvrdili. To však platí jen tehdy, pokud byly k tomuto času vyjasněny všechny technické a komerční detaily. Dodací lhůta je dodržena, pokud předmět dodávky opustil naši firmu do doby jejího uplynutí nebo jsme zákazníka informovali o připravenosti k odeslání. Pokud spočívá nedodržení dodací lhůty v opomenutí BRINKO nebo našich subdodavatelů, jsou vyloučeny nároky na náhradu škody, náhradní nákupy nebo jiné nároky na náhradu škody zákazníka, pokud se nejedná o porušení základních povinností. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případě výskytu překážek způsobených vyšší mocí. K nim patří mimo jiné stávka a výluka i u subdodavatelů. K dodržení dodací lhůty je předpokladem splnění smluvních povinností ze strany zákazníka. Pokud je odeslání zdrženo na přání zákazníka, jsme oprávněni stanovit zákazníkovi přiměřenou lhůtu pro odebrání zboží a po jejím neúspěšném uplynutí disponovat s dodávkou nebo zákazníkovi stanovit odpovídajícím způsobem prodlouženou lhůtu dodání a vyúčtovat mu vzniklé náklady na skladování.


V. Přechod rizika a převzetí

I u částečných dodávek přechází s odesláním riziko na zákazníka. Pokud se zpozdí odeslání v důsledku okolností, za které je odpovědný zákazník nebo za které není odpovědná firma BRINKO, přechází riziko na zákazníka dnem připravenosti k odeslání zákazníkovi. V případě poškození při transportu oznámit tuto skutečnost transportní firmě a nám dát na vědomí stav věci. Na přání zákazníka uzavřeme na jeho náklady pojištění zásilky proti krádeži, poškození a na škody způsobené při transportu, požáru a vodou, jakož i na jiná pojistitelná rizika. Nepodstatné nedostatky neopravňují zákazníka k odmítnutí přijetí zásilky a jeho záruční nároky přitom nejsou dotčeny. Částečné dodávky jsou přípustné, pokud tím zákazníkovi nevznikne nějaká nevýhoda.


VI. Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení všech existujících a budoucích požadavků plynoucích z obchodního vztahu se zákazníkem nezávisle na právním původu. Uplatnění naší výhrady vlastnictví není považováno za odstoupení od smlouvy. Vedle našeho práva na vydání našeho majetku si zachováme naše práva plynoucí z kupní smlouvy, zejména právo na náhradu škod a ušlého zisku. Zákazník je v rámci řádného obchodního vztahu odvolatelně oprávněn k dalšímu prodeji dodaného zboží. Zákazník nám postupuje už nyní ve výši fakturované částky u zboží s výhradou vlastnictví všechny jemu z dalšího prodeje připadající pohledávky s vedlejšími právy. Postoupené pohledávky slouží k zajištění našich nároků. Na naši žádost je zákazník povinen, informovat nás o postoupení třetím osobám kvůli platbě a sdělit nám nutné informace a vydat podklady pro uplatnění našich práv. Zavazujeme se k tomu, že uvolníme nám připadající zajištění tehdy, když je jeho hodnota ve srovnání se zajišťovanými pohledávkami, pokud ještě nejsou vyrovnány, překročena o více než 15%. Zákazník není oprávněn disponovat zbožím s výhradou vlastnictví, kromě výše uvedených možností, zejména ho používat na na zástavy nebo ho poskytovat na zajištění. Musí nás neprodleně upozornit na jakékoliv narušení našich práv na předměty, které jsou v našem vlastnictví. Pokud je zákazník ve skluzu s plněním povinnosti nám zaplatit nebo poruší nějaký ze závazků plynoucí z dohodnuté výhrady vlastnictví, bude celý zbývající dluh kontokorentního účtu okamžitě splatný. V takovém případě jsme oprávněni požadovat vydání zboží a to od objednavatele odebrat; objednavatel nemá v takovém případě žádný nárok na vlastnictví.


VII. Záruka

Za nedostatky našich dodávek a služeb, které zahrnují i zaručené vlastnosti, odpovídáme následovně: Na našich vadných dílech nebo službách si vyhrazujeme právo podle naší volby buď na bezplatné dodatečné plnění nebo na náhradní dodávku. Záruční lhůta je 1 rok od přechodu rizika. Zjištění takových vad je třeba nám neprodleně písemně oznámit, nejpozději ale 14 dní po přijetí zboží. Pro skryté vady platí, že mají být oznámeny do 14 dnů po jejich odhalení. § 478 BGB zůstává touto regulací nedotčen. Je-li reklamace oprávněná, neseme náklady na náhradní díl a jeho odeslání. Zákazník nám poskytne potřebný čas a příležitost pro náhradní plnění nebo náhradní dodávku. Nárok zákazníka na odstoupení od smlouvy nebo slevu platí, pokud neproběhlo dodatečné plnění nebo náhradní plnění včas ani po urgenci nebo definitivně selhalo. Další požadavky zákazníka, zejména nárok na náhradu škody, která nevznikla na předmětu dodávky samotném (následné škody), jsou vyloučeny, pokud se škody nezakládají na hrubě nedbalém porušení povinností firmy BRINKO nebo na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností zákonného zástupce nebo pomocných sil firmy BRINKO. Odpovědnost za zaručené vlastnosti a odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu tím zůstávají nedotčeny. Za cizí výrobky jsme odpovědni jen tehdy,pokud bylo neúspěšné zákazníkem vyvolané soudní prosazení našich záručních nároků na dodavatele cizího výrobku, které tímto postupujeme. Kromě toho neručíme za škody, které vznikly neodborným ošetřováním nebo normálním opotřebením.


VIII. Nemožnost, zdržení, přizpůsobení smlouvy

Zákazník může odstoupit od smlouvy, pokud je pro nás celá dodávka nemožná před přechodem rizika. Zákazníkovi přísluší právo na odstoupení také tehdy, pokud při jedné objednávce stejných předmětů je nemožné provedení jednoho dílu dodávky a zákazník má oprávněný zájem na odmítnutí jedné částečné dodávky. Pokud tomu tak není, může zákazník odpovídajícím způsobem snížit plnění. Nároky na náhradu škody kvůli nemožnosti jsou vyloučeny, pokud nebyla nemožnost způsobena naší hrubou nedbalostí nebo úmyslně a nebo porušením základních povinností. Pokud jsme ve zpoždění ve smyslu čísla IV a zákazník nám poskytl přiměřenou náhradní lhůtu, kterou jsme nedodrželi, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy. Pokud se vyskytne v důsledku zadlužení objednavatele zpoždění při převzetí nebo nemožnost, zůstává povinnost k protiplnění. Pokud zákazníkovi vznikne škoda, kterou jsme způsobili naším zpožděním, je oprávněn požadovat za zpoždění odškodnění. Za každý celý týden zpoždění s vyloučením dalších nároků je 0,5%, maximálně je však 5% z hodnoty části celé dodávky, která nemohla být v důsledku zpoždění včas nebo podle smlouvy využívána. Toto omezení odpovědnosti neexistuje, pokud nám zákazník prokáže hrubou nedbalost nebo úmyslné jednání nebo pokud naše porušení smlouvy spočívá v porušení zásadních povinností. V případě nepředvídatelných událostí ve smyslu čísla IV, pokud se změní hospodářský význam nebo obsah výkonu nebo tyto událostí zapůsobí na náš provoz a pro případ, kdy se dodatečně ukáže nemožnost provedení, se smlouva přiměřeně upraví. Pokud je to ekonomicky opodstatněné, máme právo zcela nebo zčásti od smlouvy odstoupit.


IX. Nároky na náhradu škody

Pokud není v těchto obchodních podmínkách určeno něco jiného, platí s ohledem na nároky na náhradu škody následující:
a) Za poškození života, poranění a poškození zdraví ručíme podle zákonných podmínek, pokud vyplývá z nedbalostního porušení povinnosti našeho podniku nebo z úmyslného nebo nedbalostního porušení povinností zákonného zástupce nebo naší pomocné síly.
b) V ostatním ručíme za následné a jiné škody jen tehdy, pokud vyplývají z hrubého nedbalostního porušení povinností našeho podniku nebo z úmyslného nebo hrubě nedbalostního porušení povinnosti zákonného zástupce nebo naší pomocné síly. Odpovědnost za zaručené vlastnosti a odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu tím zůstávají nedotčeny.


X. Sídlo soudu a místo plnění

Sídlo soudu a místo plnění pro dodávky a platby je Remscheid. Platí výhradně německé právo, pokud nestanoví závazné normy Evropského společenství něco jiného.
Conditions of Sale, Delivery and PaymentI. General

Sales by BRINKO are made exclusively on the basis of the following General Terms and Conditions of Business.
Deviating General Terms and Conditions of Business of customers are hereby not recognised. We will be subject to them only if we have acknowledged them in writing. In issuing an order or accepting goods delivered by us, the customer implicitly confirms his acceptance of our conditions.


II.

Our offers, provided they are not limited, will remain unconditional at all times; written confirmation of our orders and delivery notes will be the determining factor. Orders will be deemed to have been accepted if the customer has received conformation of the order or delivery has been carried out. Ancillary agreements and alterations will not become binding until confirmed in writing. We reserve the right to alter the construction and weight of the goods we deliver if this does not entail any disadvantage for the customer. Obvious mistakes, errors of printing, miscalculations, spelling or computational errors will not be binding for us and constitute no claim to fulfilment or compensatory damages. Deviations in the goods delivered from offers, samples, plans, drawings, trial or advance deliveries will be permitted pursuant to the standard of the respectively applicable DIN norms or other applicable technical norms provided this does not result in any disadvantage to the customer.

III. Prices and Payment

Prices will apply ex our plant and will include the cost of packaging, loading but not freight. Orders worth less than 50.00 € net will attract a minimum order charge of 10.00 €. Orders worth more than 300.00 € net will be delivered free of freight and packaging charges. Orders will not include the value added tax applying on the day of delivery. If the bases of calculation change, we reserve the right to alter our price-list or quotes for goods or services that were delivered or performed four months after the sales contract was signed.
Our conditions of payment are:
within 8 days: 2% discount, within 30 days: in full.
If this deadline is exceeded, the interest on arrears for transactions in which a consumer is not involved will be eight percentage points above the base lending rate. We reserve the right to claim higher damages caused by delay or default under the terms of Paragraph 288 Section 4 of the German Civil Code (BGB). If payment for partial deliveries has not been made by an appropriate deadline set by us, we reserve the right to withdraw from the contract. If we are required to comply with the Packaging Regulations and to take back packaging used to transport the goods, the client will bear the costs of taking back the packaging used of. The packaging used will be disposed of in accordance with legislative requirements. We have disposal contracts with Interseroh Isd Cologne, Contract No. 83212 and Ara Vienna, Contract No. F 90207 The offsetting of any counter-claims will only be permitted in the case of undisputed or legally valid counter-claims. Retention of payment will not be permitted if we have already received part payment for any defective or faulty service equal to the value or our service.


IV. Delivery Periods

Delivery will be made immediately from our goods in stock. Firm delivery deadlines will only be the determining factor if we have confirmed them in writing. However, this will apply only if all technical and commercial details have been clarified at that time. The delivery deadline will be deemed to have been adhered to if, by the time it has expired, the goods delivered has left our premises or if we have advised the customer that the goods are ready for delivery. If this deadline has been exceeded due to simple negligence on the part of BRINKO or its our upstream suppliers, damages claims due to lateness, covering purchases or other damages claims of the customer will not be accepted if material obligations have not been breached. The delivery deadline will be extended if hindrances occur due to Acts of God. These include such things as strikes, lockouts – including at/by upstream suppliers. Compliance with delivery deadlines presupposes the fulfilment of contractual obligations by the customer. If shipment is delayed at the wish of the customer, we will be entitled to set the customer an appropriate deadline and, after this deadline has been exceeded without the goods being accepted or delivered, to dispose of or to deliver the goods after a correspondingly later deadline and to charge any storage costs that may have arisen.


V. Transfer of Risk and Acceptance

Risk will transfer to the customer on shipment, even in the case of partial deliveries. If shipment is delayed by circumstances for which the customer is responsible or for which BRINKO is not responsible, risk will transfer to the customer from the day on which the goods are ready for shipment. Damage in transit is to be notified to the carrying company and we are to be informed of the facts of the matter. If the customer wishes, we will take out an insurance policy for the shipment against theft, breakage, transport, fire or water damage and other insurable risks at the customer‘s expense. Negligible defects will not entitle the customer to refuse acceptance, regardless of his guarantee claims. Partial deliveries will be permitted if the customer suffers no disadvantage as a result.


VI. Reservation of Title

The delivered goods will remain our property until full payment of all existing and future debts and claims arising out of the business relationship with the customer, regardless of the legal reason. Claims in respect of our reservation of title are not to be regarded as our withdrawal from the contract. Besides our claim to the return of our property, we also have rights arising from the sales agreement, in particular to compensation for damage and loss of profits. The customer has the revocable right to on-sell the goods delivered as part of the normal course of business. The customer assigns to us as soon as he places his order, all debts and claims – including subsidiary rights – to which he is entitled, to the invoice value of the reserved goods. The debts and claims so assigned will secure our claims. On being called upon to do so by us, the customer will be obliged to notify us of any assignment to third parties for the purpose of payment and to give us the information and hand over the documentation necessary to prosecute our claims. We undertake to release that amount of collateral owing to us which exceeds 15% of the value of the unsettled claims in order to secure our claims. The customer will not be authorised to dispose over any other goods than the above-mentioned reserved goods. In particular he will not be authorised to pledge goods or to assign them as collateral. He will inform us immediately of every infringement of our rights to the items still in our ownership. If the customer falls into arrears with his payment obligations or infringes one of the obligations arising from the agreed reservation of title, the entire remainder of the debt in the current account will be due immediately. In this case we will be entitled to demand the handingover of the goods and to collect them from the party who ordered them. In this case, the party who ordered them will have no right of title.


VII. Guarantees

We will be liable for defects or faults in our goods and services supplied, including the absence of any warranted characteristics, as follows:
We reserve the right to subsequent fulfilment of all defective parts or services free of charge or to make substitute deliveries. The guarantee will expire one year after the transfer of risk. The discovery of such defects is to be reported to us immediately and in writing 14 days at the latest after receipt of the goods. Concealed defects are to be reported within 14 days after discovery. Paragraph 478 of the German Civil Code (BGB) will remain unaffected by this provision. If the complaint is justified, we will bear the cost of the replacement part and shipment thereof. The customer must give us the necessary time and opportunity for substitute delivery or replacement. The customer will only be entitled to withdraw from the contract or to a reduction in price if subsequent fulfilment or replacement delivery have not been made on time or have irreparably failed. Further claims by the customer, especially claims to repair of damage but not to the item delivered itself (consequential damage or harm caused by a defect), will not be recognised if the damage is not the result of a grossly negligent breach of duty on the part of BRINKO or the result of a grossly negligent breach of duty on the part of its legal representatives or agents. Liability for warranted characteristics and under the terms of the Product Liability Act will remain unaffected by this provision. We accept liability for outside products only if the efforts by the customer to enforce our guarantee claims against the supplier of the outside product, which we hereby assign, remain unsuccessful. Neither will we accept any liability for damage caused by improper handling or use or normal wear and tear.


VIII. Impossibility of Performance, Arrears, Alterations to the Amendment

The customer may withdraw from the contract if we cannot make full delivery before the transfer of risk. The customer is also entitled to withdraw from the contract if we cannot make partial delivery of an order of similar items and the customer has a justifiable reason for refusing to accept the partial delivery. If this is not the case, the customer may reduce payment correspondingly. Claims for compensatory damages due to impossibility of performance will not be accepted if we have made delivery impossible through our gross negligence or criminal intent and impossible delivery was not due to the infringement of material obligations. If we are in arrears under the terms of No. IV and if the customer grants us an appropriate deadline extension to which we have not adhered, the customer will be entitled to withdraw from the contract. If impossibility of performance or arrears occur through the fault of the party ordering the goods, he will still be required to make payment.
If the customer suffers damages caused by delay on our part, he will be entitled to demand compensation for arrears. For every full week of delay, compensation due to lateness will exclude all further claims and will be 0.05% up to a maximum of 5% of that part of the full delivery which cannot be used on time or used as contractually agreed. This limited liability will not apply if the customer can prove that we have acted in a grossly negligent fashion or with criminal intent or if our breach of the contract is due to a breach of material obligations. In the case of unforeseen events as defined by No. IV, provided these are of commercial significance or alter the nature or content of the service or affect our operations or if retrospective impossibility of performance becomes apparent, the contract will be amended as appropriate. If commercially justifiable, we will be entitled to withdraw wholly or in part from the contract.


IX. Damages Claims

If these General Conditions do not expressly state otherwise, the following will apply with respect to claims for compensatory damages:
a) We will be liable for death, impairments to human health or for bodily injury according to law if these are due to the negligent breach of duty on the part of our company, our legal representatives or our agents.
b) We will also be liable for subsequent damage or harm caused by a defect and other damage only if these are due to the negligent breach of duty on the part of our company our legal representatives or our agents. Liability for warranted characteristics and under the terms of the Product Liability Act will remain unaffected by this provision.


X. Legal Venue and Place of Fulfilment

Legal venue and place of fulfilment for deliveries and payment is Remscheid. These conditions will be governed solely by German law unless compulsory provisions of the law of the European Union provide otherwise.