0 0
Tento online obchod používá cookies, k nekterým užitecným funkcím. Temi napríklad jsou informace o relaci nebo jazykové nastavení uloženy na vašem pocítaci. Bez použití cookies jsou možnosti internetového obchode omezené. OK

Právo na odvolání

Právo na odvolání
Do 14 dnů můžete Vaší smlouvu odvolat textovou formou bez udání důvodu (např. dopis, fax, E-mail) nebo – pokud věc předáte před uplynutím lhůty – také posláním příslušné věci zpět. Lhůta začíná po obdržení tohoto poučení v textové formě, avšak ne před příjmem zboží u příjemce (u opakující se dodávky stejného zboží ne před přijetím první částečné dodávky) a také ne před splněním našich informačních povinností podle článku 246 § 2 ve spojení s § 1 odstavec 1 a 2 EGBGB a naše povinnosti podle § 312g odstavec 1 věta 1 BGB ve spojení s článkem 246 § 3 EGBGB. Pro platnost lhůty odvolání stačí včasné odeslání odvolání nebo věci. Odvolání pošlete na:

BRINKO Werkzeuge Fellermann GmbH & Co. KG
Freiheitstraße 15-23
42853 Remscheid

Telefon: +49 (0)2191 - 4943-0
Fax: +49 (0)2191 - 4943-34

Mail: webshop@brinko.de

Důsledky odvolání

Pokud tuto smlouvu odvoláte, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás dostali, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly tím, že jste si vybrali jiný druh dopravy než námi nabízený příznivý standardní druh dopravy), neprodleně a nejpozději během čtrnácti dnů ode dne, kdy nám přišlo sdělení o Vašem odvolání smlouvy. Na zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, jako jste použili vy při původní transakci, ledaže by bylo výslovně s Vámi dohodnuto něco jiného; v žádném případě Vám nebudou kvůli této zpětné platbě účtovány poplatky.

Můžeme zpětnou platbu odmítnout, dokud nedostaneme zboží zpět nebo dokud nedostaneme důkaz, že jste zboží odeslal zpět, vždy podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám pošlete nebo předejte zpět neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, ve kterém jste nás informovali o odvolání smlouvy. Termín je splněn, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Náklady na odeslání zboží zpět nesete vy. Musíte nahradit jen případnou ztrátu hodnoty zboží, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena kvůli Vám manipulací, která není nezbytná pro posouzení povahy, vlastností a fungování zboží.

Vyloučení práva na odvolání

Právo na odvolání není u smluv

  • na dodávku zboží, které není předem vyrobeno, a pro jehož výrobu je směrodatná individuální volba nebo podmínka odběratele nebo je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám odběratele,
  • na dodávku zboží, které se může rychle kazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno,
  • na dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné vracet z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud bylo jeho zapečetění po dodání odstraněno,
  • na dodávku zboží, pokud bylo po dodání na základě jeho vlastnosti neoddělitelně smíseno s jiným materiálem,
  • na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, které ale mohly být dodány nejdříve 30 dní po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na kolísání na trhu, na který podnikatel nemá žádný vliv,
  • na dodávku zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového software v zaplombovaném balení, pokud bylo zaplombování po dodání odstraněno
  • na dodávku novin, časopisů nebo ilustrovaných časopisů s výjimkou smluv na předplatné.

Vzor formuláře na odvolání:

(Pokud chcete odvolat smlouvu, pak vyplňte prosím tento formulář a pošlete ho zpět.)

Na: BRINKO Werkzeuge Fellermann GmbH & Co. KG
Freiheitstraße 15-23
42853 Remscheid

Telefon: +49 (0)2191 - 4943-0
Fax: +49 (0)2191 - 4943-34
Mail: webshop@brinko.de

Tímto odvolávám(e) (*) mnou/námi uzavřenou smlouvu o koupi následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*):

Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)

Jméno odběratele(ů)

Adresa odběratele(ů)

Podpis odběratele(ů) (jen u sdělení na papíře)

Datum

---------------
(*) Nehodící se prosím škrtněte.

Konec poučení o odvolání